O společnosti

P1230451 P1230461 06
Výroba odlitků má v našem závodě dlouholetou tradici. Po roce 1945 se výrobní program měnil, až se ustálil na výrobě odlitků z uhlíkatých, otěru vzdorných, nízko, středně a vysocelegovaných ocelí. Základní výrobní program v současné době obsahuje 42 značek ocelí. Odlitky jsou vyráběny v hmotnostním kusovém rozsahu od 1 kg do 4 500 kg. Kladem je zaměření na kusovou a malosériovou výrobu. Interně se společnost člení na technologicky samostatná pracoviště, kterými jsou správa společnosti, modelárna, formovna, tavírna, žíhací pece, cídírna, údržba a řízení jakosti. Jejich uspořádáním a propojením je zajištěna kontinuita procesu výroby od zpracování a vyhodnocení nabídky a zakázky přes technologickou přípravu výroby a zajištěnost modelového zařízení po vlastní výrobu odlitků, jejich tepelné zpracování, konečnou povrchovou úpravu, expedici a fakturaci. Technologická zařízení vyhovují potřebám kvality výroby. Tavírna je vybavena dvěma elektrickými obloukovými pecemi s kapacitou 3 t a 5 t. K zajištění požadovaných mechanických a fyzikálních vlastností jsou k dispozici dvě žíhací pece o kapacitě 15 t a 30 t. Formovací zařízení umožňují odlévání jak do forem vyráběných na formovacích strojích, tak do forem vyráběných ručně, což zajišťuje značnou flexibilitu v uspokojování potřeb odběratelů, pružnost a rychlost dodávek třeba i v relativně malých množstvích. K zajištění ekologických parametrů je k dispozici nové zařízení pro odprášení elektrických pecí. Nákupem nového spektrálního analyzátoru byl v průběhu roku 2001 prakticky uzavřen vlastní samostatný kontrolní systém kvality výroby. Společnost je držitelem Certifikátu č. 42016892, vydaného společností LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o., který potvrzuje, že integrovaný systém managementu společnosti je v souladu se standardy systému environmentálního managementu dle norem: EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 14001:2016 a managementu jakosti dle norem: EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016. Rozsah certifikace zahrnuje činnosti: Výroba odlitků z oceli včetně souvisejících činností.

Politika organizace

Hlavním předpokladem trvalého rozvoje společnosti Slévárna Chomutov, a.s. je orientace na trhy Evropské unie a rozšíření spolupráce se strategickými strojírenskými a cementářskými výrobci. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné produkovat takové výrobky a poskytovat další služby, které snesou srovnání s absolutní evropskou špičkou. Vědomo si důležitosti kvality výrobků a šíře a kvality dalších služeb včetně odpovědnosti za stav životního prostředí vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku:
1. Požadavky systému managementu jakosti budou plněny a jejich vhodnost a účelnost bude pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu jakosti a vytvoření k tomu potřebných zdrojů s cílem, aby specifikované i očekávané požadavky zákazníka byly splněny a o tomto byl zákazník před uzavřením kontraktu přesvědčen. 2. Zlepšovat systém řízení. 3. Část vytvořených finančních zdrojů využívat v programech ochrany a vylepšování životního prostředí v okolí sídla firmy. 4. Zahrneme hlediska životního prostředí do všech fází naší výrobní činnosti, včetně zmírnění dopadů na životní prostředí po ukončení této činnosti.
5. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiály, omezení vypouštění znečišťujících látek, snížení objemu produkovaných odpadů a jejich využitím zpomalíme čerpání surovinových zdrojů. 6. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Na likvidaci případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky. 7. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli materiálu a služeb.Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami. 8. Zavazujeme se, že budeme respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a další požadavky, které se naší firmy týkají.
9. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí. Informujeme naše zaměstnance o záměrech firmy směřujících ke zvyšování ochrany životního prostředí. 10. Zavazujeme se k tomu, že budeme neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom snižovali negativní působení na životní prostředí. Budeme identifikovat všechny možné environmentální aspekty a uplatňovat prevenci znečišťování. 11. Naše environmentální politika poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot. 12. Zabezpečujeme, aby tato environmentální politika byla realizována, udržována v aktuálním stavu a byla sdělována všem zaměstnancům. 13. Tato politika je dostupná veřejnosti.

Certifikace

Společnost je držitelem Certifikátu č. 42016892, vydaného společností LL-C (Certification) Czech Republic, a.s. , který potvrzuje, že integrovaný systém managementu společnosti je v souladu se standardy systému environmentálního managementu dle norem a managementu jakosti dle norem:
Rozsah certifikace zahrnuje činnosti: Výroba odlitků z oceli včetně souvisejících činností
Zavřít