O společnosti

P1230451 P1230461 06
Výroba odlitků má v našem závodě dlouholetou tradici. Po roce 1945 se výrobní program měnil, až se ustálil na výrobě odlitků z uhlíkatých, otěru vzdorných, nízko, středně a vysocelegovaných ocelí. Základní výrobní program v současné době obsahuje 42 značek ocelí. Odlitky jsou vyráběny v hmotnostním kusovém rozsahu od 1 kg do 4 500 kg. Kladem je zaměření na kusovou a malosériovou výrobu. Interně se společnost člení na technologicky samostatná pracoviště, kterými jsou správa společnosti, modelárna, formovna, tavírna, žíhací pece, cídírna, údržba a řízení jakosti. Jejich uspořádáním a propojením je zajištěna kontinuita procesu výroby od zpracování a vyhodnocení nabídky a zakázky přes technologickou přípravu výroby a zajištěnost modelového zařízení po vlastní výrobu odlitků, jejich tepelné zpracování, konečnou povrchovou úpravu, expedici a fakturaci. Technologická zařízení vyhovují potřebám kvality výroby. Tavírna je vybavena dvěma elektrickými obloukovými pecemi s kapacitou 3 t a 5 t. K zajištění požadovaných mechanických a fyzikálních vlastností jsou k dispozici dvě žíhací pece o kapacitě 15 t a 30 t. Formovací zařízení umožňují odlévání jak do forem vyráběných na formovacích strojích, tak do forem vyráběných ručně, což zajišťuje značnou flexibilitu v uspokojování potřeb odběratelů, pružnost a rychlost dodávek třeba i v relativně malých množstvích. K zajištění ekologických parametrů je k dispozici nové zařízení pro odprášení elektrických pecí. Nákupem nového spektrálního analyzátoru byl v průběhu roku 2001 prakticky uzavřen vlastní samostatný kontrolní systém kvality výroby. Společnost je držitelem Certifikátu č. PRA 0004105, vydaného společností Lloyd’s Register Quality Assurance, který potvrzuje, že integrovaný systém managementu společnosti je v souladu se standardy systému environmentálního managementu dle norem: EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 14001:2016 a managementu jakosti dle norem: EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016. Rozsah certifikace zahrnuje činnosti: Výroba odlitků z oceli včetně souvisejících činností.

Politika organizace

Hlavním předpokladem trvalého rozvoje společnosti Slévárna Chomutov, a.s. je orientace na trhy Evropské unie a rozšíření spolupráce se strategickými strojírenskými a cementářskými výrobci. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné produkovat takové výrobky a poskytovat další služby, které snesou srovnání s absolutní evropskou špičkou. Vědomo si důležitosti kvality výrobků a šíře a kvality dalších služeb včetně odpovědnosti za stav životního prostředí vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku:
1. Požadavky systému managementu jakosti budou plněny a jejich vhodnost a účelnost bude pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu jakosti a vytvoření k tomu potřebných zdrojů s cílem, aby specifikované i očekávané požadavky zákazníka byly splněny a o tomto byl zákazník před uzavřením kontraktu přesvědčen. 2. Zlepšovat systém řízení. 3. Část vytvořených finančních zdrojů využívat v programech ochrany a vylepšování životního prostředí v okolí sídla firmy. 4. Zahrneme hlediska životního prostředí do všech fází naší výrobní činnosti, včetně zmírnění dopadů na životní prostředí po ukončení této činnosti.
5. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiály, omezení vypouštění znečišťujících látek, snížení objemu produkovaných odpadů a jejich využitím zpomalíme čerpání surovinových zdrojů. 6. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Na likvidaci případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky. 7. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli materiálu a služeb.Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami. 8. Zavazujeme se, že budeme respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a další požadavky, které se naší firmy týkají.
9. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí. Informujeme naše zaměstnance o záměrech firmy směřujících ke zvyšování ochrany životního prostředí. 10. Zavazujeme se k tomu, že budeme neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom snižovali negativní působení na životní prostředí. Budeme identifikovat všechny možné environmentální aspekty a uplatňovat prevenci znečišťování. 11. Naše environmentální politika poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot. 12. Zabezpečujeme, aby tato environmentální politika byla realizována, udržována v aktuálním stavu a byla sdělována všem zaměstnancům. 13. Tato politika je dostupná veřejnosti.

Certifikace

Společnost je držitelem Certifikátu č. 10226766, vydaného společností Lloyd’s Register Quality Assurance, který potvrzuje, že integrovaný systém managementu společnosti je v souladu se standardy systému environmentálního managementu dle norem a managementu jakosti dle norem:
Rozsah certifikace zahrnuje činnosti: Výroba odlitků z oceli včetně souvisejících činností
Zavřít